Connect with us

News

“หลวงปู่ชอบ” กับ “หลวงปู่ขาว” รอรับเสด็จฯ เช้าจรดเย็นก็ไม่เห็นมา “มีแต่ทหารสองพ่อลูกมานั่งเป็นเพื่อนตั้งนาน”

วันนี้เรามีเรื่องที่อบอุ่นหัวใจพสกนิกรชาวไทย มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มิ่งขวัญชาวไทย ได้ยินเรื่องนี้คราวใด้ก็ชื่นหัวใจทุกครั้ง จึงอยากแบ่งปันให้เพื่อนได้รับฟังกันค่ะ ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีสื่อโชเชียลต่างๆ ทีวีก็ไม่มี ก็มีเพียงบ้าน ที่พอจะมีฐานะหน่อย ทำให้ผู้คนที่อยู่ตามถิ่นธุรกันดาร ไกลของนอกเมือง ไม่เคยเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าแผ่นดิน จนมีเรื่องราวนี้มา

มี เ รื่ อ งเ ล่ามาว่าเมื่อคราวที่ “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” ได้ไปเยี่ยม “หลวงปู่ขาว อนาลโย” ที่วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู พอดีวันนั้น เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังแจ้งมาที่วัดถ้ำกลองเพลว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ ๙ จะเสด็จไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวที่วัดในวันนี้

ห ล ว ง ปู่ ชอบได้ยินดังนั้นจึงกราบลาหลวงปู่ขาวกลับวัด แต่หลวงปู่ขาวไม่ยอม บอกว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันก่อน หลวงปู่ชอบบอกว่า ท่านคุยกับพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็น หลวงปู่ขาวจึงบอกว่า ท่านก็คุยไม่เป็นเหมือนกัน เ ล ย ต้ อ ง ข อ ให้ อ ยู่ เ ป็ น เ พื่ อ น กั น ก่ อ น

(ต อ น นั้ น ห ล ว ง ปู่ชอบและหลวงปู่ขาวต่างก็ยังไม่เคยพบเจอกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อนเลยทั้งคู่) ในที่สุด หลวงปู่ชอบจึงจำเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนหลวงปู่ขาวด้วย วันนั้น หลวงปู่ทั้งสองนั่งรอรับเสด็จอยู่ที่เก้าอี้ในวัด และนั่งรออยู่อย่างนั้น จนกระทั่งเวลาเย็น ก็ ยั ง ค ง ค อ ย อ ยู่ อ ย่ า ง นั้ น

สุ ด ท้ า ย แล้ว หลวงปู่ทั้งสองก็เลยถามกันเองว่า “ทำไมถึงยังไม่มาสักที รอนานแล้ว?” “เห็นแต่ทหารพ่อลูกเนาะ” พระเณรลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ด้วยในที่นั้น เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เลยบอกกับหลวงปู่ทั้งสองว่า “ก็ทหารสองพ่อลูกนั่นแหละ ใ น ห ล ว ง กั บ ลู ก ช า ย ท่ า น”

พ อ ห ล ว ง ปู่ ทั้งสองรู้ความจริงเข้าเท่านั้นแหละ ก็ถึงกับหัวร่อ งอ หายทั้งคู่เลยทีเดียว ลูกศิษย์สงสัยก็เลยถามหลวงปู่ทั้งสองว่า ทำไมถึงไม่รู้ว่า ทหารสองพ่อลูกนั่นแหละคือพระเจ้าแผ่นดินกับพระโอรส? หลวงปู่ขาวตอบว่า “นึกว่าจะมีขบวนแห่นำมา ” ส่วนหลวงปู่ชอบตอบว่า “นึ ก ว่ า จ ะ ใ ส่ ช ฎ า”


ขอขอบคุณที่มา : หนังสือ “ด้วยรอยยิ้มอิ่มปัญญา อารมณ์ขันพระอรหันต์” โดย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์

More in News

error: Content is protected !!